Oferta

TANIEC DLA DZIECI

1.Taniec Towarzyski
2.Balet
3.Taniec współczesny/jazz/modern
4. Tańczące Brzdące
5. Akrobatyka
6. Taniec nowoczesny

 

TANIEC DLA MŁODZIEŻY:

1. Kursy Tańca towarzyskiego
2. Taniec współczesny/jazz/modern
3. Taniec nowoczesny
4. Akrobatyka
5. High Heels

TANIEC DLA DOROSŁYCH:

1. Kurs Tańca dla Par 3 stopnie zaawansowania
2. Senior Hobby
3. Latino solo
4. High Heels
5. Pilates
6.Pierwszy Taniec
7. Taniec współczesny
Zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w tygodniu. Treningi trwają od 55
do 90 minut.

Zorganizuj przyjęcie urodzinowe!

Najlepszy prezent urodzinowy dla Twojego dziecka!
Kiedy: Piątek, Sobota bądź Niedziela!!! (godziny do ustalenia z recepcją
szkoły tańca)
Czas: 2 godziny zabawy, animacji, konkursów i nauki tańca…
Cena: 30 zł. /od osoby (przygotowanie miejsca oraz Sali gdzie odbędzie
się przyjęcie urodzinowe w dowolnej kolorystyce)
Kreatywny animator zabaw/prowadząca przyjęcie urodzinowe: 200 zł.
Wizyta maskotki urodzinowej: 50 zł. (20 min.)
MASZ INNY POMYSŁ NA ORGANIZACJĘ PRZYJĘCIA LUB JAKIEŚ SZCZEGÓLNE PROŚBY?
ZROBIMY CO W NASZEJ TANECZNEJ MOCY!!!

LEKCJE INDYWIDUALNE - KONSULTACJE:

Konsultacja ma na celu poprawę wiedzy praktycznej zdobytej na zajęciach grupowych, a
także poszerzenie wiedzy teoretycznej. Tancerz, który korzysta z lekcji indywidualnych
szybciej rozwija swój warsztat tancerza. Konsultacja to pogadanka o tańcu na poziomie
rozszerzonym.
Należy umówić się indywidualnie w recepcji szkoły bądź bezpośrednio z instruktorem.

PRZYGOTOWANIA DO ZAWODÓW I POKAZÓW:

Każdy uczestnik naszych zajęć ma szansę lepszego przygotowania się do pokazu i
udziału w zawodach. Polecamy skorzystanie z dodatkowych godzin treningowych.
Zapewniamy rozmowę z trenerami, która pozwoli lepiej przygotować dziecko do
publicznego wystąpienia, a także pomoże w opanowaniu tremy scenicznej. Spotkania i
konsultacje są skierowane dla tancerzy i rodziców..

CENNIK

ZAJĘCIA GRUPOWE: DZIECI I MŁODZIEŻ

1 X W TYGODNIU
120 PLN
Miesięczny karnet
2 X W TYGODNIU
160 PLN
Miesięczny karnet

ZAJĘCIA GRUPOWE: DOROŚLI

1 X W TYGODNIU
140 PLN
Karnet miesięczny
2 X W TYGODNIU
200 PLN
Karnet miesięczny

WEJŚCIE JEDNORAZOWE

jedno wejście
45 PLN

PIERWSZY TANIEC

1 X 60 min
120 PLN

DANE DO PRZELEWU

 

AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ

JACEK CZAPIEWSKI

STRZELECKA 16

89-600 CHOJNICE

NIP: 555-195-54-18

Santander nr konta: 84 1090 2835 0000 0001 1679 4187

REGULAMIN

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu.
Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły.
2. Zapis na kurs powinien obejmować imię i nazwisko uczestnika kursu, adres zamieszkania, jego telefon
kontaktowy (najlepiej komórkowy), adres e-mail oraz rodzaj kursu, dzień i godzinę.
3. Zapisu na kurs/ warsztat można dokonać:
• osobiście w biurze Akademii Tańca Piętro Wyżej, ul.Strzelecka 16, 89-600 Chojnice
• telefonicznie
• drogą elektroniczną, wysyłając list e-mail na adres biuro@pietrowyzej.pl
i zamieszczając w nim niezbędne wiadomości (patrz punkt 2).
4. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu lub/ oraz adresu e-mail prosimy o poinformowanie o tym
w biurze Akademii Tańca.
5. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu.
Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.
6. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą minimalną liczbę osób, która powinna brać udział w
zajęciach/ warsztatach, w przypadku zbyt małej liczby zapisanych osób zajęcia/ warsztaty mogą zostać
odwołane lub ich cena może ulec zmianie.
7. Opłatę za kurs należy uiszczać regularnie, co miesiąc do 10-tego każdego miesiąca
8. Nie można ubiegać się o obniżenie opłaty za kolejny miesiąc z racji nieobecności w poprzednim miesiącu.
Nieobecność spowodowaną wypadkami losowymi, chorobą itp.
9. Nieobecność można odrobić na innych zajęciach na tym samym lub niższym poziomie w danym miesiącu.
10. Istnieje także możliwość opłacenia jednorazowego wejścia na dany kurs. Wejście jednorazowe można
wykupić bezpośrednio przed danymi zajęciami.
11. Akademia Tańca Piętro Wyżej ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora,
zmienić salę lub zamienić ich termin jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne.
O czym poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście) osoby zgłoszone
na dane zajęcia.
12. W przypadku odwołania kursu, stałej zmiany terminu kursu lub instruktora Akademia Tańca zaproponuje
alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
13. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 6 Akademia Tańca Piętro Wyżej zastrzega sobie prawo
zamknięcia grupy lub podniesienia opłaty za kurs.

14. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia.
15. Uczęszczający na kursy i warsztaty w Akademii Tańca Piętro Wyżej mogą wykonywać układy
choreograficzne autorstwa instruktorów na występach i pokazach promujących szkołę oraz na prywatnych,
niekomercyjnych imprezach.
16. Uczestnicy kursów i warsztatów Akademii Tańca Piętro Wyżej, występując w miejscu publicznym, mogą
powoływać się na Szkołę jedynie za jej zgodą.
17. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego
regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie
będzie przeszkadzało innym klientom Akademii Tańca Piętro Wyżej lub będzie zagrażało bezpieczeństwu
osób i wyposażeniu Akademii Tańca.

 

18. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników oraz
klientów Akademii Tańca Piętro Wyżej.
19. Wszelkie szkody spowodowane przez kursanta, ucznia itp. pokrywa on sam, a w przypadku osób
niepełnoletnich rodzic, bądź prawny opiekun.

20. Zapisując się na zajęcia w Akademii Tańca Piętro Wyżej, uczestnik jest świadom własnego stanu
zdrowia oraz kondycji fizycznej. Akademia Tańca nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć ruchowych.
21. Akademia Tańca nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów i
warsztatów na jej terenie.
22. Na terenie Akademii Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.
23. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu.
24. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług
konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
● posiadanie dostępu do sieci Internet;
● posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie z panelu rezerwacji;
● posiadanie aktywnego konta e-mail.
25. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W
szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością
przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.
26. Podpisanie umowy zachodzi poprzez zaakceptowanie regulaminu w formularzu zapisów.Po zapoznaniu
się z Regulaminem i jego akceptacji przez Kursanta (lub przedstawiciela ustawowego Kursanta) zostanie
zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Akademią Tańca Piętro Wyżej Jacek Czapiewski ul. Strzelecka 16,
89-600 Chojnice NIP: 555-195-54-18, REGON: 220878471 regulująca wzajemnie zobowiązania Stron. W
sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosowane będą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
27. Rezygnacja z kursu może nastąpić w formie pisemnej lub drogą e-mailową.
28. Akademia Tańca Piętro Wyżej zwróci słuchaczowi wpłacone kwoty w całości, jeśli rezygnacja z nauki
nastąpi przed rozpoczęciem danego kursu.
29. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje
zwrot należności za zajęcia opłacone, a nie odbyte z potrąceniem kary umownej w wysokości
50% kosztu zajęć opłaconych a nie odbytych,
30. W przypadku rezygnacji słuchacza z kursu po jego rozpoczęciu, słuchaczowi przysługuje
prawo do zwrotu całości należności za zajęcia opłacone a nie odbyte – pod warunkiem, że
rezygnacja nastąpi z winy szkoły tańca.
31. Nabywca ma prawo do składania reklamacji zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu
cywilnego.
32. Reklamacje należy składać Akademii Tańca Piętro Wyżej pisemnie lub osobiście, telefonicznie lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres Szkoły tańca podany w Umowie na Kurs lub na stronie
internetowej www.pietrowyzej.pl
Wszelkie kwestie sporne ostatecznie będą rozpatrywane przez Dział Obsługi Klienta (adres email:
biuro@pietrowyzej.pl), numer telefonu +48 792 868 068 (czynny w godz. 11:00–21:00, od poniedziałku do
piątku).
33. Akademia Tańca Piętro Wyżej rozpatrzy reklamację i zawiadomi Nabywcę o sposobie jej załatwienia nie
później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Akademia Tańca Piętro Wyżej
przekaże na papierze lub innym trwałym nośniku.
34. Akademia Tańca Piętro Wyżej nie udziela gwarancji na Kurs w rozumieniu Kodeksu cywilnego.