Oferta

TANIEC DLA DZIECI

1.Taniec Towarzyski
2.Balet
3.Taniec współczesny/jazz/modern
4. Hip-Hop FUN i KIDS
5. Tańczące Brzdące
6. Akrobatyka

TANIEC DLA MŁODZIEŻY:

1.Kursy Tańca towarzyskiego
2.Taniec współczesny/jazz/modern
3.Hip-Hop YOUNG
4. Akrobatyka

TANIEC DLA DOROSŁYCH:

1.Kurs Tańca dla Par I i II stopień
2. Senior Hobby
3.Ladies Latino
4.Pierwszy Taniec
Zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w tygodniu. Treningi trwają od 45 do 90 minut.

LEKCJE INDYWIDUALNE - KONSULTACJE:

Konsultacja ma na celu poprawę wiedzy praktycznej zdobytej na zajęciach grupowych, a
także poszerzenie wiedzy teoretycznej. Tancerz, który korzysta z lekcji indywidualnych
szybciej rozwija swój warsztat tancerza. Konsultacja to pogadanka o tańcu na poziomie
rozszerzonym.
Należy umówić się indywidualnie w recepcji szkoły bądź bezpośrednio z instruktorem.

PRZYGOTOWANIA DO ZAWODÓW I POKAZÓW:

Każdy uczestnik naszych zajęć ma szansę lepszego przygotowania się do pokazu i
udziału w zawodach. Polecamy skorzystanie z dodatkowych godzin treningowych.
Zapewniamy rozmowę z trenerami, która pozwoli lepiej przygotować dziecko do
publicznego wystąpienia, a także pomoże w opanowaniu tremy scenicznej. Spotkania i
konsultacje są skierowane dla tancerzy i rodziców..

CENNIK

ZAJĘCIA GRUPOWE: DZIECI I MŁODZIEŻ

4 X 60 min
90 PLN
8 X 60 min
120 PLN
8 X 90 min
150 PLN

ZAJĘCIA GRUPOWE: DOROŚLI

4 X 60 min
110 PLN
8 X 60 min
170 PLN

WEJŚCIE JEDNORAZOWE

jedno wejście
45 PLN

PIERWSZY TANIEC

1 X 60 min
110 PLN

DANE DO PRZELEWU

 

AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ

JACEK CZAPIEWSKI

STRZELECKA 16

89-600 CHOJNICE

NIP: 555-195-54-18

Santander nr konta: 84 1090 2835 0000 0001 1679 4187

REGULAMIN

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły.

2. Zapis na kurs powinien obejmować imię i nazwisko uczestnika kursu, jego telefon kontaktowy (najlepiej komórkowy), opcjonalnie adres e-mail oraz rodzaj kursu, dzień i godzinę.

3. Zapisu na kurs/ warsztat można dokonać:

• osobiście w biurze Akademii Tańca Piętro wyżej, ul. Grunwaldzka 1a.

• telefonicznie

• drogą elektroniczną, wysyłając list e-mail na adres dance_chojnice@wp.pl

i zamieszczając w nim niezbędne wiadomości (patrz punkt 2).

4. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu lub/ oraz adresu e-mail prosimy o poinformowanie o tym w biurze Akademii tańca.

5. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu. Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.

6. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą minimalną liczbę osób, która powinna brać udział w zajęciach/ warsztatach, w przypadku zbyt małej liczby zapisanych osób zajęcia/ warsztaty mogą zostać odwołane lub ich cena może ulec zmianie.

7. Opłatę za kurs należy uiszczać regularnie co miesiąc najpóźniej w dniu drugich zajęć w miesiącu.

8. Nie można ubiegać się o obniżenie opłaty za kolejny miesiąc z racji nieobecności w poprzednim miesiącu. Nieobecność spowodowaną wypadkami losowymi, chorobą itp.

9. Nieobecność można odrobić na innych zajęciach na tym samym lub niższym poziomie w danym miesiącu.

10. Istnieje także możliwość opłacenia jednorazowego wejścia na dany kurs. Wejście jednorazowe można wykupić bezpośrednio przed danymi zajęciami.

11. Akademia Tańca Piętro wyżej ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za instruktora, zmienić salę lub zamienić ich termin jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego zmiany organizacyjne. O czym poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem lub osobiście) osoby zgłoszone na dane zajęcia.

12. W przypadku odwołania kursu, stałej zamiany terminu kursu lub instruktora Akademia tańca zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
13. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 6 Akademia Tańca Piętro wyżej zastrzega sobie prawo zamknięcia grupy lub podniesienia opłaty za kurs.

14. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia.

15. Uczęszczający na kursy i warsztaty w Szkole mogą wykonywać układy choreograficzne autorstwa instruktorów na występach i pokazach promujących szkołę oraz na prywatnych, niekomercyjnych imprezach.

16. Uczestnicy kursów i warsztatów Akademii Tańca Piętro wyżej, występując w miejscu publicznym, mogą powoływać się na Szkołę jedynie za jej zgodą.

17. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Akademii Tańca Piętro wyżej lub będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Akademii tańca.

18. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników i klientów Akademii Tańca Piętro wyżej.

19. Wszelkie szkody spowodowane przez kursanta, ucznia itp. pokrywa on sam, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzic, bądź prawny opiekun.

20. Zapisując się na zajęcia w Akademii Tańca Piętro wyżej, uczestnik jest

świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Akademia Tańca nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć ruchowych.

21. Akademia tańca nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników kursów i warsztatów na jej terenie.

22. Na terenie Akademii tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.

23. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu.