Oferta

TANIEC DLA DZIECI

1.Taniec Towarzyski
2.Balet
3.Taniec współczesny/jazz/modern
4. Mix taneczny
5. Tańczące Brzdące
6. Akrobatyka
7. Taniec nowoczesny

 

TANIEC DLA MŁODZIEŻY:

1.Kursy Tańca towarzyskiego
2. Taniec współczesny/jazz/modern
3. Taniec nowoczesny
4. Akrobatyka
5. Commercial
6. High Heels

TANIEC DLA DOROSŁYCH:

1. Kurs Tańca dla Par 3 stopnie zaawansowania
2. Senior Hobby
3. Latino solo
4. High Heels
5. Pilates
6.Pierwszy Taniec
7. Taniec współczesny
8. Salsą solo
Zajęcia odbywają się raz bądź dwa razy w tygodniu. Treningi trwają od 55
do 90 minut.

Zorganizuj przyjęcie urodzinowe!

Najlepszy prezent urodzinowy dla Twojego dziecka!
Kiedy: Piątek, Sobota bądź Niedziela!!! (godziny do ustalenia z recepcją
szkoły tańca)
Czas: 2 godziny zabawy, animacji, konkursów i nauki tańca…
Cena: 25 zł. /od osoby (przygotowanie miejsca oraz Sali gdzie odbędzie
się przyjęcie urodzinowe w dowolnej kolorystyce)
Kreatywny animator zabaw/prowadząca przyjęcie urodzinowe: 150 zł.
Wizyta maskotki urodzinowej: 50 zł. (20 min.)
MASZ INNY POMYSŁ NA ORGANIZACJĘ PRZYJĘCIA LUB JAKIEŚ SZCZEGÓLNE PROŚBY?
ZROBIMY CO W NASZEJ TANECZNEJ MOCY!!!

LEKCJE INDYWIDUALNE - KONSULTACJE:

Konsultacja ma na celu poprawę wiedzy praktycznej zdobytej na zajęciach grupowych, a
także poszerzenie wiedzy teoretycznej. Tancerz, który korzysta z lekcji indywidualnych
szybciej rozwija swój warsztat tancerza. Konsultacja to pogadanka o tańcu na poziomie
rozszerzonym.
Należy umówić się indywidualnie w recepcji szkoły bądź bezpośrednio z instruktorem.

PRZYGOTOWANIA DO ZAWODÓW I POKAZÓW:

Każdy uczestnik naszych zajęć ma szansę lepszego przygotowania się do pokazu i
udziału w zawodach. Polecamy skorzystanie z dodatkowych godzin treningowych.
Zapewniamy rozmowę z trenerami, która pozwoli lepiej przygotować dziecko do
publicznego wystąpienia, a także pomoże w opanowaniu tremy scenicznej. Spotkania i
konsultacje są skierowane dla tancerzy i rodziców..

CENNIK

ZAJĘCIA GRUPOWE: DZIECI I MŁODZIEŻ

1 X W TYGODNIU
110 PLN
Miesięczny karnet
2 X W TYGODNIU
150 PLN
Miesięczny karnet

ZAJĘCIA GRUPOWE: DOROŚLI

1 X W TYGODNIU
130 PLN
Karnet miesięczny
2 X W TYGODNIU
190 PLN
Karnet miesięczny

WEJŚCIE JEDNORAZOWE

jedno wejście
45 PLN

PIERWSZY TANIEC

1 X 60 min
120 PLN

DANE DO PRZELEWU

 

AKADEMIA TAŃCA PIĘTRO WYŻEJ

JACEK CZAPIEWSKI

STRZELECKA 16

89-600 CHOJNICE

NIP: 555-195-54-18

Santander nr konta: 84 1090 2835 0000 0001 1679 4187

REGULAMIN

1. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca jest akceptacja wszystkich punktów poniższego
regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły.
2. Zapis na kurs powinien obejmować imię i nazwisko uczestnika kursu, jego telefon kontaktowy
(najlepiej komórkowy), opcjonalnie adres e-mail oraz rodzaj kursu, dzień i godzinę.
3. Zapisu na kurs/ warsztat można dokonać:
• osobiście w biurze Akademii Tańca Piętro Wyżej, ul.Strzelecka 16.
• telefonicznie
• drogą elektroniczną, wysyłając list e-mail na adres biuro@pietrowyzej.pl
i zamieszczając w nim niezbędne wiadomości (patrz punkt 2).
4. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu lub/ oraz adresu e-mail prosimy o poinformowanie
o tym w biurze Akademii Tańca.
5. Poprzez kursy tańca rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie, zazwyczaj 1x lub 2x w tygodniu.
Poprzez warsztaty rozumie się zajęcia odbywające się w formie zblokowanej zazwyczaj w weekendy.
6. Każdy z otwieranych kursów ma przewidzianą minimalną liczbę osób, która powinna brać udział w
zajęciach/ warsztatach, w przypadku zbyt małej liczby zapisanych osób zajęcia/ warsztaty mogą
zostać odwołane lub ich cena może ulec zmianie.
7. Opłatę za kurs należy uiszczać regularnie, co miesiąc najpóźniej w dniu drugich zajęć w miesiącu.
8. Nie można ubiegać się o obniżenie opłaty za kolejny miesiąc z racji nieobecności w poprzednim
miesiącu. Nieobecność spowodowaną wypadkami losowymi, chorobą itp.
9. Nieobecność można odrobić na innych zajęciach na tym samym lub niższym poziomie w danym
miesiącu.
10. Istnieje także możliwość opłacenia jednorazowego wejścia na dany kurs. Wejście jednorazowe
można wykupić bezpośrednio przed danymi zajęciami.
11. Akademia Tańca Piętro Wyżej ma prawo odwołać zajęcia, zorganizować zastępstwo za
instruktora, zmienić salę lub zamienić ich termin jednorazowo oraz na stałe, gdy wymagają tego
zmiany organizacyjne. O czym poinformuje (poprzez wysłanie wiadomości tekstowej sms, e-mailem
lub osobiście) osoby zgłoszone na dane zajęcia.
12. W przypadku odwołania kursu, stałej zmiany terminu kursu lub instruktora Akademia Tańca
zaproponuje alternatywny kurs lub zwróci 100% niewykorzystanej kwoty za zajęcia.
13. Jeżeli ilość osób na kursie jest mniejsza niż 6 Akademia Tańca Piętro Wyżej zastrzega sobie
prawo zamknięcia grupy lub podniesienia opłaty za kurs.

 

14. W zajęciach mogą wziąć udział jedynie osoby, które mają opłacone dane zajęcia.
15. Uczęszczający na kursy i warsztaty w Akademii Tańca Piętro Wyżej mogą wykonywać układy
choreograficzne autorstwa instruktorów na występach i pokazach promujących szkołę oraz na
prywatnych, niekomercyjnych imprezach.

16. Uczestnicy kursów i warsztatów Akademii Tańca Piętro Wyżej, występując w miejscu publicznym,
mogą powoływać się na Szkołę jedynie za jej zgodą.
17. O opuszczenie sali tanecznej mogą zostać poproszone osoby, które nie zastosują się do
niniejszego regulaminu, będą pod wpływem alkoholu lub innych niedozwolonych środków
odurzających, ich zachowanie będzie przeszkadzało innym klientom Akademii Tańca Piętro Wyżej lub
będzie zagrażało bezpieczeństwu osób i wyposażeniu Akademii Tańca.
18. Osoby uczęszczające na kursy zobowiązują się do poszanowania praw i godności pracowników
oraz klientów Akademii Tańca Piętro Wyżej.
19. Wszelkie szkody spowodowane przez kursanta, ucznia itp. pokrywa on sam, a w przypadku osób
niepełnoletnich rodzic, bądź prawny opiekun.
20. Zapisując się na zajęcia w Akademii Tańca Piętro Wyżej, uczestnik jest świadom własnego stanu
zdrowia oraz kondycji fizycznej. Akademia Tańca nie odpowiada za kontuzje uczestników zajęć
ruchowych.
21. Akademia Tańca nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników
kursów i warsztatów na jej terenie.
22. Na terenie Akademii Tańca obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu,
obowiązuje także zakaz wprowadzania zwierząt.
23. Na salę taneczną można wejść tylko w zmienionym obuwiu.